privacy policy

Over SVK

onze privacyverklaring

SVK nv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

01

Algemeen

SVK nv respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. SVK nv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”).

Contactgegevens: Scheerders van Kerchove’s Verenigde Fabrieken nv (kort: “SVK”) www.svk.be

Aerschotstraat 114 9100 Sint-Niklaas

+32 03 760 49 00 info@svk.be Ondernemingsnummer: 0405.056.855

02

Persoonsgegevens die wij verwerken

SVK nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

SVK nv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. SVK nv verwerkt alleen persoonsgegevens en laat alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die aan SVK nv zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. SVK nv verwerkt de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegeven
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
03

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via herwig.meert@svk.be, dan verwijderen wij deze informatie.

04

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SVK nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken -Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SVK nv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SVK nv volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • SVK nv maakt gebruik van marketing cookies dat.zijn cookies die tot doel hebben om de gebruikerservaring te optimaliseren of om gerichte reclame uit te sturen naar gebruikers. De cookies dienen vaak om aan externe marketing kanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Google Ads informatie te verschaffen.

SVK nv verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van volgende grondslagen:

 • Toestemming: U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (artikel 6.1 a) AVG) ;
 • Overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens vloeit voort uit een overeenkomst die u heeft afgesloten met SVK nv (artikel 6.1 b) AVG);
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoor¬delijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is (artikel 6.1 f) AVG).
05

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SVK nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SVK nv bewaart uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn, waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 20 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.

06

Delen van persoonsgegevens met derden

SVK nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SVK nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

07

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

SVK nv geeft uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

08

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SVK nv gebruikt technische functionele, analytische en marketing cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De marketing cookies zijn cookies die tot doel hebben om de gebruikerservaring te optimaliseren of om gerichte reclame uit te sturen naar gebruikers. De cookies dienen vaak om aan externe marketing kanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Google Ads informatie te verschaffen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De analytische cookies die wij gebruiken zijn daarnaast noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

09

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVK nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar herwig.meert@svk.be of naar Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas tav. Herwig Meert.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

10

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SVK nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op interne servers bewaard die niet toegankelijk zijn door externen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via herwig.meert@svk.be.

11

Algemeen

SVK nv behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en aan te passen, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wijzigingen en aanpassingen worden steeds via de website www.svk.be gemeld.